Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene Gheorghe Şincai

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Şincai" Bihor, cu sediul central în municipiul Oradea, str. Armatei Române, nr. 1/A, este instituţie publică de cultură. Ca bibliotecă de drept public, ea face parte din sistemul naţional de biblioteci din România şi este statuată în baza Legii bibliotecilor nr. 334 / 31 mai 2002, modificată şi actualizată.

Art.2. Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" Bihor este organizată şi funcţionează sub autoritatea administrativă a Consiliului Judeţean Bihor şi sub îndrumarea de specialitate a Ministerului Culturii şi a Comisiei Naţionale a Bibliotecilor.

Art.3. Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai", ca bibliotecă publică de drept public, are firmă şi ştampilă proprie, fiind unică în cadrul judeţului Bihor.

Art.4. Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" Bihor, ca bibliotecă de tip enciclopedic, deserveşte comunitatea locală şi judeţeană având o serie de atribuţii, conform prevederilor prezentului regulament. Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" Bihor îndeplineşte şi funcţia de bibliotecă municipală pentru municipiul Oradea, în condiţiile prevederilor legale în acest sens. De asemenea, prin serviciile oferite de sălile de lectură, răspunde tuturor solicitanţilor, indiferent de domiciliul acestora.

Art.5. Este o instituţie finanţată din bugetul Consiliului Judeţean Bihor, fondurile nominalizându-se distinct în bugetul acestuia. Instituţia poate fi finanţată şi de Consiliul Municipal Oradea, de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri. Biblioteca poate realiza venituri proprii din desfăşurarea următoarelor servicii, conform legii: abonament anual, multiplicare de documente, compensaţia de întîrziere a împrumutului, navigare pe internet, iniţiere în Internet, culegere şi tehnoredactare computerizată, spiralare şi legare de documente, bibliografii la cerere, expertiză de specialitate în domeniul conservării documentelor, aplicarea de tratamente şi igienizare, difuzarea unor materiale, documente şi publicaţii editate de Bibliotecă, cursuri de perfecţionare profesională, închirieri de spaţii şi echipamente de practică culturală, recuperarea valorii pagubelor produse de către utilizatori şi din alte activităţi în condiţiile legii. Tarifele se vizează de către preşedintele Consiliului Judeţean.

Art.6. Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Şincai" Bihor îşi stabileşte obiectivele potrivit strategiei culturale elaborate prin proiectul de management, respectând principiile neangajării partizane de ordin politic, ideologic sau religios, al promovării spiritului identitar naţional şi al minorităţilor regionale, în sensul integrării în tabla de valori europene.

Art.7. Biblioteca Judeţeană poate coopera, în scopul asigurării maximei eficienţe în completarea, organizarea şi utilizarea colecţiilor de publicaţii, precum şi în activitatea bibliografică şi de informare documentară, cu bibliotecile de acelaşi profil sau cu biblioteci universitare din ţară şi străinătate.

Art.8. Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Şincai” Bihor poate crea prin cooperare cu biblioteci similare tezaure de descriptori pentru indexarea şi regăsirea informaţiilor şi documentelor, baze comune de date pe profiluri specifice, organisme interbibliotecare de informare bibliografică şi referinţe ştiinţifice, de catalogare-clasificare, de multiplicare.

Art.9. Anual, Biblioteca Judeţeană depune la direcţia de specialitate a Consiliului Judeţean, proiectul de buget pe programe, pentru a fi analizat şi supus aprobării.

CAPITOLUL II. ATRIBUŢII ŞI ACTIVITĂŢI

Art.10. Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" Bihor are următoarele atribuţii principale:

10.1. colecţionează, organizează şi conservă documentele din patrimoniul său conform prevederilor legale referitoare la patrimoniul bibliotecilor;

10.2. îndeplineşte şi funcţia de depozit legal al statului pentru judeţul Bihor, primind  gratuit câte un exemplar din cărţile, publicaţiile seriale şi toate celelalte tipuri de documente produse pe teritoriul judeţului Bihor;

10.3. achiziţionează şi dezvoltă baze de date, întocmeşte cataloage şi alte instrumente de comunicare asupra colecţiilor, în format tradiţional şi electronic, puse la dispoziţia utilizatorilor;

10.4. oferă servicii de lectură şi documentare pentru populaţie, prin secţiile de împrumut, sălile de lectură şi filialele (Filiala Dacia, Filiala Decebal, Filiala Băile Felix, Filiala Ioşia, Filiala Episcopia);

10.5. elaborează, editează şi conservă bibliografia locală curentă şi retrospectivă; organizează centru de informare comunitară, pentru a răspunde nevoilor tot mai
complexe de cunoaştere ale membrilor colectivităţii locale;

10.6. iniţiază şi colaborează la activităţi culturale specifice pentru dinamizarea interesului public faţă de informare şi lectură şi pentru sublinierea rolului bibliotecilor publice în cadrul comunităţii locale;

1o.7. în scopul valorificării colecţiilor efectuează studii şi cercetări de bibliologie, ştiinţele informării şi de sociologia lecturii, colaborând cu alte biblioteci, edituri, diverse instituţii culturale şi de învăţământ din ţară şi străinătate;

10.8. verifică şi elimină periodic documentele perimate fizic, moral sau ştiinţific, cu excepţia documentelor de patrimoniu, conform prevederilor legale;

10.9. efectuează împrumut interbibliotecar intern sau internaţional de documente;

10.10. realizează informatizarea activităţilor proprii, participă la reţele şi sisteme informatizate din ţară şi străinătate;

10.11. întocmeşte rapoarte periodice de autoevaluare a activităţii;

10.12. coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului, elaborând şi asigurând aplicarea unitară a normelor biblioteconomice şi a legislaţiei în domeniu.

Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00, Sambata: închis