A N U N Ţ

Autor: , 30.01.2017 12:40

Concurs

Având în  vedere prevederile  art. 7 din  Hotărârea nr. 286/2011 pentru  aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “GHEORGHE ŞINCAI”


organizează concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a următoarelor posturi contractuale vacante:
-    un post bibliotecar treapta IA, studii medii, în cadrul Serviciului Asistenţă de specialitate, Filiale.
-    un post bibliotecar gradul II, studii superioare, în cadrul Serviciului Asistenţă de specialitate, Filiale..
1.     Condiţiile de ocupare a postulrilor: 
•    Condiţile generale prevăzute la art. 3 din Hotărârea nr. 286/2011:
a.    are cetatenia româna, cetatenie a altor state  membre  ale Uniunii Europene  sau a  statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b.    cunoaste limba română, scris si vorbit;
c.    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d.    are capacitate deplină de exercitiu;
e.    are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f.    îndeplineşte conditiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g.    nu a fost condamnată definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

•     Condiţile specifice de participare:
a.    Studii conform mențuinilor pentru fiecare post absolvite cu diploma,
b.    Vechimea minimă în specialitate pentru postul de bibliotecar treapta IA, studii medii 9 ani, respectiv 3 ani pentru postul de bibliotecar gradul II, studii superioare,
c.    Disponibilitate de lucru în două schimburi.
2.    Probele stabilite pentru concurs:
selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu. 
3.     Conditiile de desfasurare a concursului: 
-     în vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data 13.02.2017, ora 15:00 candidaţii pot depune dosarul de concurs, la secretariatul instituţiei.

4.      Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 
a.    cerere  de înscriere la concurs  adresată conducatorului instituţiei publice organizatoare;
b.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d.    copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e.    cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f.    adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g.    curriculum vitae;
h.    alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
        Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
        În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul  cazierului judiciar,  cel mai târziu  până la  data desfăşurării primei probe a concursului.
        Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
5.     Calendarul concursului este următorul:
a.    depunerea dosarelor de concurs, perioada 30.01 – 13.02.2017 ora 15:00,
b.    în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare. Data de 15.02.2017, ora 13:00,
c.    proba scrisă 21. 02.2017 ora 10:00,
d.    notarea probei scrise/practice şi comunicarea rezultatelor – 21.02.2017 ora 15:00
e.    depunerea contestaţiei formulata faţa de  rezultatul obţinut la proba scrisa -  data de 22. 02.2017 ora 12:00,
f.    soluţionarea  contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise  şi comunicarea rezultatului contestaţiilor - data de 22. 02.2017 ora 15:00,
g.    sustinerea interviului  23.02.2017 ora 10:00,
h.    notarea interviu şi comunicarea rezultatelor- data de 23.02.2017 ora 15:00
i.    depunerea contestaţiei formulata faţa de  rezultatul obţinut la interviu - data de 24.02.2017 ora 12:00
j.    soluţionarea  contestatiilor formulate faţa de rezultatul interviului şi comunicarea rezultatului contestaţiilor - data de  24.02.2017 ora 15:00
k.    afişare rezultate finale -    maximum o zi lucratoare de la  expirarea termenului prevazut la lit. j), 27.02.2017, 13:00

    După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor,  sub sancţiunea decăderii din acest drept.

    Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a  instituţiei  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Bibliotecii Judeţene “Gheorghe Şincai”, camera 5 – Serviciul Resurse Umane Contabilitate Administrativ  şi la nr. de telefon 0259431257 int. 111.
DIRECTOR MANAGER,
Ligia Antonia MIRIŞAN BIBLIOGRAFIE
NECESARĂ PARTICIPĂRII LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE BIBLIOTECARI  SERVICIUL ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE  - FILIALE
1.    Legea bibliotecilor nr. 334/2002 cu modificările la zi.
2.    Legea 477/2004 Codul de conduită al personalului contractual din instituţiile publice.
3.    Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
4.    Marcel, Ciorcan, Organizarea colecţiilor de bibliotecă – Bazele biblioteconomiei, Cluj Napoca: Casa cărţii de ştiinţă 2001.
5.    Agache, Catinca. Biblioteconomie – valori tradiţionale şi moderne. Iaşi, 2007.
6.    Tratat de biblioteconomie/coord. prof. univ. dr. Mircea Regneală. Bucureşti: Editura ABR, 2013 (cap.1 Biblioteca modernă)Cuvinte cheie: anunţ concurs

« Înapoi la ştiri


Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00, Sambata: închis