A N U N Ţ

Autor: , 01.04.2010 12:46

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, cu sediul în Parcul Traian nr. 5 Oradea, organizează concurs de proiecte de management pentru Biblioteca Judeţeană ”Gheorghe Şincai” Oradea

Condiţii de participare

Pentru persoane fizice:

§        cetăţenie română sau în unul din statele membre ale Uniunii Europene

§        capacitate deplină de exerciţiu

§        studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă

§        vechime în specialitate minim 10 ani

§        experienţă managerială minim 5 ani

 

Pentru persoane juridice:

§        este înregistrată în România sau în unul din statele membre ale Uniunii Europene

§        are în obiectul de activitate organizarea sau desfăşurarea de activităţi cultural-artistice sau oferirea de servicii culturale

§        poate desemna un reprezentant legal care să corespundă condiţiilor impuse pentru persoanele fizice

Concursul constă în:

§                               07.05.2010 - analiza proiectelor de management;

§                               24.05.2010 - susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului.

 

          Primirea şi verificarea mapelor de concurs şi a proiectelor de management se asigură de Serviciul Resurse Umane al Direcţiei Generale Economice, până cel târziu în data de 26.04.2010, orele 13.

Alte informaţii se pot obţine la Serviciul Resurse Umane la camera 24 sau telefon: 0259-418778, sau pe paginile web www.cjbihor.ro, sau www.bibliobihor.ro .

 

PREŞEDINTE

Ţîrle Radu

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management

la Biblioteca Judeţeană ”Gheorghe Şincai” Bihor

 

 

 

1.     Legea nr. 334/2002, legea bibliotecilor, republicată;

2.     Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată;

3.     Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, actualizată;

4.     Hotărârea de Guvern a României nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului – cadru al caietului de obiective, modelului – cadru al raportului de activitate, precum şi modelului – cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;

5.     Legea nr. 53/2003, codul muncii, actualizată;

6.     Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

7.     Legea-cadru nr. 330/2009, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

8.     Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată.

 

 

 

PREŞEDINTE,

Ţîrle Radu

 

 

 

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management

la Biblioteca Judeţeană ”Gheorghe Şincai” Bihor

 

 

 

    CAPITOLUL I

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    Concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Judeţeană ”Gheorghe Şincai” Bihor, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Bihor, denumită în continuare autoritatea, se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi cu cele ale prezentului regulament.

   

    ART. 2

    Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform următorului calendar, stabilit cu respectarea dispoziţiilor art. 9 din ordonanţa de urgenţă:

a)      02.04.2010, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concurs, caietului de obiective, bibliografiei, prezentului regulament, precum şi a datelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor concursului;

b)      26.04.2010 – termenul limită de depunere a proiectelor de management de către candidaţi;

c)      07.05.2010 - analiza proiectelor de management;

d)      24.05.2010 - susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului.

 

 

    CAPITOLUL II

    Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs

 

    ART. 3

    (1) Comisia de concurs, denumită în continuare Comisia, este alcătuită din:

    a) reprezentanţi ai autorităţii: dl. Blaj Nicolae – consilier, Serv. de Achiziţii Publice, C.J. Bihor

    b) specialişti*1: dl. Ardelean Teodor – manager Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare;

d-na. Pop Florica – manager Biblioteca Judeţeană „I.S. Bădescu” Sălaj;

d-na. Popa Doina – preşedintele Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor din   România;

dl. Parasca Crăciun – profesor universitar, Universitatea  Oradea.

 

 

 

    (2) Membrii Comisiei sunt numiţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 3 din 28.01.2010.

  

    *1 În funcţie de tipul instituţiei publice de cultură în cauză.

 

    ART. 4

    (1) Comisia are următoarele atribuţii principale:

a)         elimină din concurs proiectele de management care conţin informaţii privind identitatea autorului;

b)         analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordând note pentru fiecare etapă a concursului;

c)         stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape;

    (2) Comisia poate formula recomandări autorităţii privind durata contractului de management, în limitele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. d) din ordonanţa de urgenţă, şi, după caz, privind conţinutul acestuia.

    (3) Lucrările şi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidenţiale.

  

    ART. 5

    (1) Secretariatul Comisiei este asigurat prin grija doamnei Roşan Mihaela, consilier în cadrul Serviciului Resurse Umane al Direcţiei Generale Economice.

    (2) Secretariatul are următoarele atribuţii:

a)         asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului;

b)         verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi;

c)         elimină, pe bază de proces-verbal, mapele de concurs incomplete şi pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public şi îi anunţă pe candidaţii în cauză;

d)         certifică pentru conformitatea cu originalul copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza documentelor originale;

e)         întocmeşte pentru membrii Comisiei declaraţiile de confidenţialitate;

f)           transmite membrilor Comisiei proiectele de management ale candidaţilor cu dosare admise;

g)         participă la şedinţele Comisiei, fără drept de vot;

h)         consemnează în documente redactate la finele fiecărei etape nota fiecărui candidat;

i)           aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

j)           calculează nota fiecărui candidat şi redactează procesul-verbal al concursului, consemnând, după caz, recomandările Comisiei;

k)         aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în etapa a doua a concursului, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, şi asigură afişarea acesteia la sediul autorităţii, la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz;

l)           aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, rezultatul concursului, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă, şi asigură afişarea acestuia la sediul autorităţii, la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii, după caz;

m)       asigură aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, a listei nominale a candidaţilor şi a altor informaţii de interes public, în termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă.

 

 

 

   CAPITOLUL III

    Analiza şi notarea proiectelor de management

 

    Rezultatul concursului

    ART. 6

    (1) Membrii Comisiei studiază individual proiectele de management primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariat.

    (2) Analiza şi notarea proiectelor de management se fac în baza criteriilor generale din caietul de obiective, prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

    (3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în cadrul cărora membrii acesteia:

a)         analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul/grila de evaluare*2 pentru criteriile în baza cărora se notează proiectele de management şi interviul;

b)         dezbat, analizează şi notează proiectele de management - pentru prima etapă a concursului;

c)         acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului - susţinerea, în cadrul interviului, a proiectelor de management de către candidaţii admişi;

    (4) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate de către secretariat cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea acestora.

 

    ART. 7

    (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei de note, de la 1 la 10, pentru fiecare etapă.

    (2) Nota candidatului, acordată de fiecare membru, se calculează prin aplicarea formulei stabilite de Comisie în cadrul şedinţelor prevăzute la art. 6 alin. (3).

    (3) Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a notelor acordate candidatului de fiecare membru al Comisiei.

    [Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota 5) / 5

 

    CAPITOLUL IV

    Soluţionarea contestaţiilor

 

    ART. 8

    Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului la Serviciul Resurse Umane al Direcţiei Generale Economice din cadrul Consiliului Judeţean Bihor în termen de 3 zile lucrătoare [stabilit în limita prevăzută la art. 20 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă] de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului concursului.

 

    ART. 9

    (1) Contestaţiile se soluţionează în 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere  a contestaţiilor, potrivit art. 20 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.

  (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi alcătuită din 5 membri, numiţi/desemnaţi cu respectarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

 

PREŞEDINTE,

Ţîrle Radu

 

 

REGULAMENT-CADRU

de soluţionare a contestaţiilor privind concursurile de proiecte de management

la instituţiile publice de cultură

 

Art. 1.

Candidaţii la concursul de proiecte de management au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului.

Art. 2.

Contestaţiile se depun la Serviciul Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Bihor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului (stabilit în limita prevederilor art. 20 alin. (2) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare).

Art. 3.

Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor, conform art. 20 alin. (3) din O.U.G. nr. 189/2008.

Art. 4.

În vederea soluţionării contestaţiilor, comisiile vor fi numite cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (2) din O.U.G. nr. 189/2008 conform căruia în comisie nu pot fi numiţi membri care au făcut parte din comisia de concurs.

Art. 5.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

a)         parcurge la verificarea valabilităţii contestaţiei înaintate spre soluţionare;

b)        în baza dosarului de concurs, analizează modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management;

c)         se pronunţă şi formulează răspuns cu privire la soluţionarea contestaţiei.

Art. 6.

Secretariatul comisiilor de soluţionare a contestaţiilor este asigurat prin grija Serviciului Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Bihor.

Art. 7.

Secretariatul are următoarele atribuţii:

a)         asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea soluţionării contestaţiilor;

b)        transmite membrilor comisiei dosarul de concurs contestat;

c)         participă la şedinţele comisiei fără drept de vot şi redactează procesul – verbal al şedinţei;

d)        aduce la cunoştinţa candidatului, în scris, rezultatul final al soluţionării contestaţiei.

Art. 8.

În conformitate cu rezultatul soluţionării contestaţiei, secretariatul comisiei publică rezultatul final al concursului.

 

PREŞEDINTE,

Ţîrle Radu

 

 

Cuvinte cheie: Anunt concurs de proiecte de management

« Înapoi la ştiri


Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00, Sambata: închis