Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene Gheorghe Şincai


Art. 11. Pentru îndeplinirea acestor atribuţii, Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" Bihor realizează următoarele activităţi specifice:

11.1. completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, abonamente, schimb interbibliotecar, donaţii, transfer, depozit legal, alte surse;

11.2. evidenţa globală şi individuală a documentelor din colecţii, în sistem tradiţional şi informatizat, cu respectarea standardelor bibliografice de constituire a acestora în unităţi de înregistrare;

11.3. prelucrarea biblioteconomică a tuturor documentelor din colecţii, pe suport tradiţional şi electronic, cu respectarea normelor standardizate de catalogare, clasificare şi indexare;

11.4. organizarea sistemului de cataloage (catalogul general de serviciu în cadrul compartimentelor de completare şi prelucrare a colecţiilor pentru uz intern; catalogul alfabetic pe nume de autori şi titluri (îngheţat în anul 2002 de când se constituie evidenţa electronică a noilor intrări); catalogul sistematic; descrierile documentelor sunt grupate după conţinutul lor, pe domenii de cunoaştere, conform indicilor CZU (îngheţat în anul 2002); catalogul presei, în care descrierile publicaţiilor seriale sunt ordonate alfabetic cu menţionarea anilor şi numerelor de apariţie existente în colecţiile bibliotecii; catalogul documentelor audiovizuale şi al documentelor electronice, respectiv: discuri, benzi magnetice, CD, casete audio, casete audiovideo, CD-ROM etc.; catalogul topografic de secţie, în care descrierile documentelor sunt ordonate potrivit aşezării acestora în rafturi, în format tradiţional şi electronic; participarea la realizarea unor cataloage cumulative locale, naţionale şi internaţionale;

11.5. răspunde solicitărilor utilizatorilor oferind spre împrumut sau spre studiu în sălile de lectură documente din colecţiile bibliotecii, conform regulamentului de ordine interioară;

11.6. prezentarea colecţiilor prin: expoziţii, întâlniri cu autori, prezentarea noutăţilor editoriale, simpozioane şi alte acţiuni specifice de animaţie culturală şi de marketing;

11.7. accesul on-line la baza de date a Bibliotecii, staţii de lucru pentru utilizatori, acces Internet, audiţii şi vizionări colective sau individuale;

11.8. asigură satisfacerea unor interese de studiu şi informare prin practicarea, la cerere, a împrumutului interbibliotecar de publicaţii interne şi internaţionale;

11.9. elaborarea unor lucrări bibliografice retrospective, bibliografii tematice, bibliografii locale, bibliografii la cerere, studii şi articole de specialitate ce valorifică îndeosebi patrimoniul livresc al Bibliotecii;

11.10. editarea unor publicaţii proprii;

11.11. semnalarea noilor apariţii, elaborarea periodică a bibliografiei publicaţiilor editate şi tipărite în judeţ, pe baza depozitului legal;

11.12. efectuarea statisticii de bibliotecă, ce include evidenţa utilizatorilor, a frecvenţei acestora şi a documentelor eliberate spre lectură;

11.13. întreprinderea de operaţiuni de avizare a restanţierilor, recuperare fizică sau valorică a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori şi aplicarea de sancţiuni pentru nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă, în condiţiile legii;

11.14. iniţierea de proiecte, programe, parteneriate şi forme de cooperare cu alte biblioteci sau instituţii, din ţară şi străinătate, pentru dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, pentru formarea continuă a personalului şi pentru atragerea unor surse de finanţare;

11.15. efectuarea unor lucrări de conservare, igienă şi patologie a cărţii, lucrări de compactare pentru cărţi şi colecţii de publicaţii seriale, operaţiuni de conservare şi restaurare în laboratorul propriu, pentru lucrări ce fac parte din patrimoniul cultural naţional;

11.16. igienizarea spaţiilor de bibliotecă şi asigurarea condiţiilor microclimatice de conservare a colecţiilor;

11.17. asistenţă de specialitate pentru bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţ, constând în coordonarea activităţii lor curente de completare a colecţiilor, aplicarea normelor biblioteconomice de evidenţă primară, individuală şi gestionară şi de strategie culturală prin:

• îndrumare directă în teritoriu;
• organizarea periodică a unor consfătuiri, schimburi de experienţă, dezbateri;
• elaborarea unor materiale de metodologie bibliotecară;
• aprovizionarea cu documente tipizate, difuzate prin Ministerul Culturii şi Cultelor;
• participarea, prin reprezentanţi, la concursurile pentru încadrarea pe posturile vacante de bibliotecari din bibliotecile publice de drept public din judeţ, asigurarea, iniţierea şi perfecţionarea profesională a bibliotecarilor din reţea.

Art.12. Cu aprobarea Consiliului Judeţean, Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" Bihor poate organiza filiale cu fond de carte propriu, din donaţii, achiziţii şi dublete, în serviciul comunităţilor româneşti de peste hotare.

Art.13. Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" Bihor poate închiria, cu aprobarea Consiliului Judeţean şi cu respectarea prevederilor legale, bunurile imobile sau mobile din administrare, în special în vederea derulării de activităţi auxiliare, prin care se oferă publicului acele funcţiuni necesare activităţilor culturale, educative sau recreative.

Art.14. Biblioteca Judeţeană poate da şi lua cu împrumut, cu respectarea legislaţiei speciale în materie, atât bunuri culturale, cât şi alte categorii de bunuri.

Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00, Sambata: închis